ANBI

Statutaire naam: Stichting Tienerfriends
KvK-nummer: 41098843
Fiscale-nummer: 806313869B01

Post en bezoekadres

Stichting Tienerfriends
Kerkeinde 69
4254 LG Sleeuwijk

Doelstelling

Doormiddel van onze activiteiten willen we tieners en jongeren helpen om hun vertrouwen te stellen op Jezus Christus en Hem beter te leren kennen.

Verder proberen we het contact tussen de tieners en jongeren in onze streek te bevorderen, dit door samen dingen te doen en elkaar te ontmoeten. Wij hopen dat hierdoor vriendschappen ontstaan en dat de tieners en jongeren zich bemoedigd voelen in hun geloof juist door die contacten en vriendschappen.

Het ondersteunen van plaatselijke gemeenten en kerken is vanaf het begin erg belangrijk geweest. Als stichtingsbestuur zijn wij er van overtuigd dat de verantwoordelijkheid en het eerste initiatief voor tiener en jongerenwerk bij de plaatselijke gemeenten ligt. Als stichting willen we ondersteunend werken voor de verschillende gemeenten in onze regio.

Hoofdlijnen beleidsplan

Werkzaamheden:

Wij organiseren wekelijks (op woensdag) en eens per twee weken (op vrijdag) activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Daarnaast stellen we onze locatie beschikbaar voor derden die, in lijn met onze doelstellingen, activiteiten organiseren aan boord van de Friendship. De werkzaamheden van de medewerkerscrew bestaan uit het voorbereiden en begeleiding/uitvoeren van diverse activiteiten zoals deze elders op deze website worden benoemd. Het bestuur heeft hierin een faciliterende en toezichthoudende rol. Praktisch gezien is het bestuur is verantwoordelijk voor het groot onderhoud (dit in overleg met het onderhoudsteam) en het toezicht houden op de programminhoud. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het werven van voldoende financiën, het opstellen van een deugdelijke begroting en de algemene gang van zaken.

Algemeen:

De laatste jaren nemen de problemen rond jongeren enorm toe, hetgeen zich uit in vandalisme, opstand tegen het gezag (zowel overheid als ouders), immoraliteit en toenemende verslaving aan (soft)drugs, alcohol maar ook gokken en dergelijke. Deze problemen komen steeds meer voor bij jongeren met een kerkelijke achtergrond. Het is daarom uitermate belangrijk om voor hen een alternatief te bieden. Tieners en jongeren hebben de behoefte elkaar te ontmoeten (ergens bij te horen), wij willen hen hier graag de gelegenheid voor geven.

Hoe pakken wij dit aan:

Om hetgeen wat hierboven staat te realiseren is het belangrijk dat tieners en jongeren hun eigen plek hebben. Door naar ze toe te komen hebben tieners en jongeren ons leren kennen. als ze ons kennen willen we de tieners en jongeren die eigen plek geven. We doen dit in de vorm van ons eigen binnenvaartschip Friendship. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over het schip.

De verschillende programma’s:

Zoals op de website ook is te lezen hebben we als stichting de afgelopen jaren heel wat verschillende programma’s ontwikkeld. De programma’s en onderdelen zijn zeer divers maar hebben alles te maken met het bieden van een ‘alternatief” voor jongeren. Hieronder kunt u de uitgangspunten vinden van de verschillende activiteiten.

 • Bijbelse boodschap
 • Ontmoeting, echt contact
 • Gezelligheid
 • Creatief en actief
 • Inspelen op leefwereld van de tieners en jongeren
 • Tieners en jongeren betrekken bij voorbereiding en uitvoering

Inkomsten

Stichting Tienerfriends heeft grofweg vier inkomstenstromen:

 • Opbrengst gebruik Friendship
 • Giften (kerken, bedrijven en particulieren)
 • Opbrengst bar
 • Bijdrage van tieners (entreekosten etc.)

Uitgaven

Stichting Tienerfriends heeft grofweg twee uitgavenposten:

 • Inkopen algemeen (bar, schoonmaak, programma etc.)
 • Huisvestingskosten (onderhoud Friendship, verzekeringen, internet etc.)

Daarnaast zijn er reguliere posten zoals administratiekosten etc.

Het geld wordt op basis van noodzakelijkheid ingezet. De penningmeester beheerd het vermogen. Uitgaven moeten vooraf gemeld worden bij de penningmeester die daarna in overleg gaat met minimaal één van de andere bestuursleden of de uitgave gepast is. Niet reguliere uitgaven boven de € 500,- worden altijd ter goedkeuring aan het volledige bestuur voorgelegd.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

Voorzitter: Dhr. Henk Schouten (Sleeuwijk)
Secretaris: Dhr. Mathijs Vos (Werkendam)
Penningmeester: Dhr. Jeroen Maaskant (Werkendam)
Algemeen bestuurslid: Dhr. Bart Bor (Werkendam)

Beloning

Leden van het bestuur en vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Download Beleidsplan 2020 2024

Actueel verslag

Het actuele jaarverslag kunt u downloaden via onderstaande knop.

Download Jaarverslag activiteiten 2021

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Het financiële jaarverslag kunt u downloaden via onderstaande knop.

Download Financieel Jaarverslag